Vlaanderen Demarreert

Op woensdag 3 april sprongen Vlaamse ondernemers samen met Vlaamse politici weg uit het peloton. In Plein Publiek, op de Kunstberg, startte hun bijzondere rit naar een nog innovatiever Vlaanderen. Samen demarreren ze naar vele kansen en opportuniteiten. Vanaf nu hangen ze vol ambitie in het wiel van de toekomst. Hoe ze zich naar de zege trappen kan u lezen in volgend persbericht.

Waar en wanneer?

Op woensdag 3 April in “Plein Publiek”, Kunstberg Brussel

Wat?

In tandem begeven we ons op de wielerbaan. Een groeiend peloton van duo’s van politici en ondernemers. Klaar om te demarreren. Een symbolische race in het teken van een verdere samenwerking en van gedeelde toekomstvisie. Vlaamse bedrijven zetten hun ambities en wensen in de kijker en roepen Vlaamse politici op om samen te demarreren.

Voor het eerst bundelen 18 Vlaamse werkgeversorganisaties de krachten. Samen leggen ze 10 prioriteiten op tafel voor de volgende Vlaamse regering. Het zijn dé uitdagingen voor de komende jaren.

Waarom

Onze bedrijven zijn de motor van onze samenleving. Een motor die kansen, werken groei creëert voor velen. Onze ondernemers namen de voorbije jaren - samen met onze politici - de kop van het peloton. Maar er staan hun nog stevige ritten te wachten.

Om de uitdagingen waarvoor Vlaanderen staat, aan te gaan is er nood aan sterke partnerships en zelfzekere leiders.
Samen demarreren is dus de boodschap,
ieder vanuit zijn sterkte. Beleidsmakers die richting geven, aangedreven door de energie van ondernemers die zich inspannen voor innovatie, excellentie, welvaart en jobs.

Daarom nodigen we de captains of industry uit om samen met onze politici het belang van die samenwerking in de kijker te zetten. Een tandemkoers tussen duo’s van politici en ondernemers. Een ludieke koers, met belangrijke thema’s die hen staan op te wachten op de wielerbaan.

Programma:

[10:30 - 11:30]

Deelnemers melden zich aan.
Snacks en drankjes om krachten op te doen.

[11:30 - 12:30]

Start. De groep rijdt zich warm. Belangrijke punten die zeker op het parcours liggen zijn: onderwijs, innovatie, mobiliteit en nog veel meer.

[12:30 - 13:30]

Napraten met hapje en drankje.

[14:00]

Einde. 

Onze 10 prioriteiten

De groep politici en ondernemers staan samen aan de start van een onvergetelijke koers. Klaar om te demarreren. We hebben er samen hard aan gewerkt – ondernemers en politici – om onze economie op kop van het peloton te zetten. Maar in wat volgt komen we voor serieuze uitdagingen te staan. Laten we dus verder gaan, sneller gaan, voorsprong nemen. Nu moeten we samen demarreren en samen 10 prioriteiten trotseren. Prioriteiten die van Vlaanderen de koploper moeten maken op vlak van innovatie, welvaart en jobs.

01

ONDERWIJS moderniseren

Ons onderwijssysteem heeft een revolutie nodig. We moeten weer durven dromen over innovatie. Leerlingen moeten streven naar excellentie. We moeten korte metten maken met de huidige zesjescultuur. Daarom worden technologie en digitalisering onmisbaar in onze scholen. Modernisering houdt ook in dat de nodige aandacht gaat naar uitvallers en achterblijvers.

Onze ambities:

 • Vlaanderen laten aansluiten bij het Europese koppeloton rond STEM-diploma’s. Door een nieuw STEM-actieplan voor basis- en secundair onderwijs én de optrekking van het puntengewicht van STEM-opleidingen in het hoger onderwijs. Met niet alleen aandacht voor het ASO, maar als streefdoel meer uitstroom uit het TSO.
 • Scholieren en beroepen sneller bij elkaar brengen door duaal leren in secundair en hoger onderwijs uit te bouwen en werknemers uit het bedrijfsleven makkelijker voor de klas te laten staan om praktijkervaring door te geven
 • Een nieuw financieringsmodel in het hoger onderwijs dat focust op studiesucces, rationalisatie, innovatieve lesvormen, internationalisering en digitalisering.
Bekijk alle prioriteiten
02

ARBEIDSMARKT versterken

De grootste uitdaging om onze arbeidsmarkt te versterken ligt niet alleen bij werklozen, maar ook bij het aan de slag krijgen van de grote en groeiende groep niet-actieven.

Onze ambities:

 • Gewesten maximaal bevoegd maken voor activering van alle potentieel beschikbare niet-actieven. Leg de verantwoordelijkheid voor deze activering volledig bij één centrale regisseur en de uitvoering bij gespecialiseerde actoren..
 • Ervoor zorgen dat aan de slag gaan beter loont door invoering van een Vlaamse Jobstimulans.
 • Een leer- en tijdrekening invoeren met periodieke kwalificatie- of onderhoudsplicht.
Bekijk alle prioriteiten
03

INNOVATIE stimuleren

Om Vlaanderen als innovatieregio naar een hoger niveau te brengen, moeten we nog meer investeren in Onderzoek & Ontwikkeling.

Onze ambities:

 • De komende legislatuur minstens 500 miljoen euro bijkomende publieke investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling voorzien.
 • De bijkomende publieke middelen moeten meer focussen op onderzoeks-, ontwikkelings- en pilootprojecten van bedrijven.
 • Meer investeren in de groei van erkende speerpuntclusters en de ontwikkeling van de daarrond ontluikende ecosystemen.  
Bekijk alle prioriteiten
04

Bedrijven competitief houden in de energie- en klimaattransitie

Aandacht voor het klimaat is belangrijker dan ooit. We mogen trots zijn dat onze bedrijven nu al vooroplopen in de strijd tegen klimaatopwarming. In de toekomst moeten de inspanningen nog groter worden, door nieuwe investeringen en technologische innovatie. We moeten de kans grijpen om van deze uitdaging een socio-economische opportuniteit te maken.

Onze ambities:

 • Het beschermen van het internationaal gelijk speelveld voor bedrijven die internationaal moeten concurreren.  Lokale klimaattaksen of verstrengde reductiedoelstellingen mogen onze concurrentiepositie niet in gevaar brengen.
 • Competitieve, (leverings)zekere en duurzame energie.
 • Focussen op de renovatie van het bestaand gebouwenpark, want daar is nog veel potentieel voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
Bekijk alle prioriteiten
05

MOBILITEIT OPLOSSEN

Iedereen is het erover eens. De fileknoop moet dringend ontward worden. We staan letterlijk stil in Vlaanderen en Brussel. Onaanvaardbaar voor bedrijven en werknemers. In Europa zijn we trouwens nog steeds één van de overheden die het minst investeren in vervoersinfrastructuur. Er moet ook meer aandacht gaan naar alternatieve transportoplossingen.  

Onze ambities:

 • Het infrastructuurbudget binnen ‘Mobiliteit en Openbare Werken’ verhogen met minstens 100 miljoen euro per jaar.
 • Een slimme kilometerheffing voor iedereen invoeren. Deze heffing varieert naar plaats, tijd en milieukenmerken en vervangt alle bestaande verkeersbelastingen.
 • Elke Vlaamse haven moet naar interportuaire synergieën zoeken op vlak van hinterlandstrategie.
Bekijk alle prioriteiten
06

RUIMTE BENUTTEN

Als dichtbevolkte, welvarende regio is het belangrijk om toch voldoende ruimte te houden om te kunnen ondernemen. Wonen, werken, produceren en verplaatsen moet nog beter op elkaar afgestemd worden.

Onze ambities:

 • Een realistische tijdslijn uitwerken met daarbij horende budgettaire implicaties, om de ruimtelijke doelstellingen van het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) te realiseren.
 • Blijven waken over voldoende beschikbare ruimte voor niet-verweefbare industrieën. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een ijzeren voorraad aan niet-verweefbare bedrijvigheid.
 • Het beperken van milieueffectenrapporten (MER) tot het strikte minimum, zodat maatregelen die op projectniveau uitgewerkt moeten worden, ook op dat niveau onderzocht en geregeld worden.
Bekijk alle prioriteiten
07

CIRCULAIR ONDERNEMEN UITBOUWEN

We moeten nadenken én inspelen op de manier waarop omgaan met grondstoffen, materialen en producten in de toekomst zal veranderen. Voor bedrijven zal het heel wat voordelen geven om via nieuwe benaderingen een duurzame en tegelijk economisch rendabele samenleving mee uit te bouwen.

Onze ambities:

 • Een cross-sectorale samenwerking met alle spelers van een productieketen. Daarvoor moeten we  voor bepaalde productgroepen oplossingen voor bestaande barrières en opportuniteiten in kaart brengen.
 • De Europese wetgeving rond einde-afvalcriteria harmoniseren, versnellen en de regels stroomlijnen.
 • De Best Beschikbare Technieken blijven het uitgangspunt vormen voor het vaststellen van lozingsnormen.
Bekijk alle prioriteiten
08

VRIJWAREN INTERnationale handel en europese integratie

Voor zowel de Vlaamse bedrijven als de burgers is het cruciaal dat de EU de vrijhandel blijft vrijwaren en versterken, zowel binnen de EU als erbuiten. Vrijhandel is immers de basis voor onze economie en voor een sterke jobcreatie in Vlaanderen.

Onze ambities:

 • De eenheidsmarkt verdiepen in domeinen waar er momenteel nog geen eenheidsmarkt bestaat. Deze domeinen beslaan vaak nieuwe, innovatieve sectoren die een steeds grotere rol zullen spelen in de economische groei in de EU.
 • Een gelijk speelveld verzekeren voor de eigen ondernemingen op de eigen markt. Goederen die binnenkomen in de EU moeten aan dezelfde standaarden en normen voldoen als de goederen die onze eigen bedrijven produceren.
 • Vlaanderen moet op Europees niveau pleiten voor een handelsvriendelijke Brexit en ervoor zorgen dat onze export naar het VK vlot kan blijven verlopen. Daarnaast moeten het VK en de EU zich engageren om op relatief korte termijn duidelijkheid te verschaffen omtrent de toekomstige handelsrelatie.
Bekijk alle prioriteiten
09

RECHTZEKERHEID GARANDEREN

Als kleine open economie zijn we erg afhankelijk van onze internationale concurrentiepositie. Daarom moeten we inzetten op vereenvoudiging, rechtszekerheid, een verbod op ‘gold plating’ en het waarborgen van een level playing field.

Onze ambities:

 • Geen ‘gold plating’ bij de omzetting en toepassing van Europese wetgeving in alle beleidsdomeinen. Pas het principe van gelijk speelveld consequent toe. Deze twee principes moeten expliciet vastgelegd worden in het regeerakkoord.
 • Een regelgevend kader voorzien voor de invoering van Bedrijfsinvesteringszones.
 • Zorgen voor een rechtszekere investeringsagenda voor grote investeringen op lange termijn, zodat beslissingen niet worden teruggedraaid bij coalitiewissels.
Bekijk alle prioriteiten
10

EFFICIËNTE OVERHEID

De Vlaamse overheid kan heel wat efficiëntiewinsten boekendoor in een aantal beleidsdomeinen meer ruimte te geven aan het privé-initiatief of PPS-constructies (arbeidsmarkt, openbaar vervoer, welzijn, onderwijs en opleidingen,...) en door digitalisering beter te doen werken.  . Met die budgettaire ruimte kan ze in ruil bijkomende investeringen en lastenverlagingen doen.

Onze ambities:

 • Algemene publieke diensten beduidend kostenefficiënter doen werken en kerntakendebat voeren voor de verschillende overheden.
 • 6% efficiëntiewinst op de finale primaire uitgaven en een investeringsnorm invoeren.
 • Een significant pakket uitgaven in zorg en welzijn hervormen en heroriënteren.
Bekijk alle prioriteiten

INITIATIEFNEMERS

fotogalerij